لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
3037 ايران اير - - - - - غیرقابل استرداد
9879 کاسپین - - - - - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
تا 4 ساعت قبل حرکت جریمه 70 درصد
پس از آن غیرقابل استرداد
10919 نامشخص - - - - - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 تومان
تا 4 ساعت قبل حرکت جریمه 70 تومان
پس از آن جریمه 100 تومان
30277 كيش اير - - - - - غیرقابل استرداد